بررسی تأثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1386-1345

رضا اکبریان؛ سید محسن حیدری‌پور

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 43-63

چکیده
  اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، ...  بیشتر