بررسی روشهای پیشرفته ارزیابی، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در پروژه‌های

امید پورحیدری؛ اسماعیل اخلاقی یزدی‌نژاد

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 37-56

چکیده
  این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه‌های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران ...  بیشتر