تأثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران: (یک مطالعه اقتصادسنجی)

مرتضی سامتی؛ فرشته اشراقی؛ یاسر عباسلو

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 15-35

چکیده
    بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم.  در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی ...  بیشتر