ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 223-254

چکیده
  جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه‌گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می‌شود، در این چهارچوب، مجموعه‌ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می‌کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ ...  بیشتر