رابطه بهره وری و دستمزد، با تاکید بر تحصیلات نیروی کار ( مطالعه موردی صنعت ایران )

علی سوری؛ محسن ابراهیمی؛ احسان حسینی دوست

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 311-329

چکیده
  هرهوری و دستمزد دارای رابطهای دو سویه هستند، بگونهای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر میکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار ...  بیشتر