آزمون نظریه هکشر - اوهلین در مورد صادرات و واردات چین

عباس شاکری؛ سیروس امیدوار

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 83-103

چکیده
  طی دهههای اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کـشورهای مختلـف و از جملـه ایـران را بـه خـود اختصاص داده اند. یکی از سؤالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل مؤثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟ یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور ...  بیشتر