تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران

علیرضا امینی؛ فرزانه یزدی‌پور

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 71-104

چکیده
  در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمّی مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81 - 1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده‌های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دو رقمی ISIC ، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین ...  بیشتر