نرخهای بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران

عباس عرب مازار؛ علی‌اکبر باجلان

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 41-69

چکیده
  این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می‌پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون- ساموئلسون استفاده می‌شود. در محاسبة نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می‌ب‍اشد. این کششها از نتایج ...  بیشتر