ارزیابی نسبی شرکتهای مشابه با توجه به معیارهای مالی به روش DEA (مطالعه موردی شرکتهای قطعه‌ساز خودرو)

احمد ماکوئی؛ سید جعفر سجادی؛ پگاه پشین

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 227-251

چکیده
  این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می‌دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل‌ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری ...  بیشتر