تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام

حمید شهرستانی؛ فرهاد ثوابی اصل؛ بیژن بیدآباد

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 207-229

چکیده
  گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ ...  بیشتر

بررسی همزمان ادوار تجاری اعضای اوپک

بیتا شایگانی؛ زهرا افشاری؛ بیژن بیدآباد

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 153-180

چکیده
       مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل‌های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان ...  بیشتر