اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه

سید کمیل طیبی؛ لیلا ترکی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 39-57

چکیده
  چکیده:  هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزاد سازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر ...  بیشتر

بررسی رابطه تعاملی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جریان تجاری در ایران (2006-1973)

بتول رفعت؛ سید کمیل طیبی

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 41-58

چکیده
  این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)[1] و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006-1973 میلادی می‌پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

فرزاد کریمی؛ حسین پیراسته؛ سید کمیل طیبی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 265-288

چکیده
  تاریخ دریافت: 6/12/86 تاریخ پذیرش: 19/12/86   نظریه‌های جدید در عرصه تجارت بین‌المللی بر این نکته تأکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه‌های تجاری آنها تأثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمدة عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص یکپارچگی تجاری ...  بیشتر

اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری بین‌المللی صادرات بین شرکای تجاری منتخب ایران

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ شیرین مصری‌نژاد

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 131-151

چکیده
  رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری  پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ ...  بیشتر