بررسی مزیت نسبی در صنعت خودرو و قطعات آن

پرویز داودی؛ خدیجه کابلی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 199-221

چکیده
  از جمله عوامل مؤثر در تعیین استراتژی‌های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می‌باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه‌گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارائه شده است. یکی از این معیارها که عمدتاً بر مزیت نسبی صادراتی تأکید دارد، ...  بیشتر