تجزیه و تحلیل بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران

اسمعیل ابونوری؛ مانی مؤتمنی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 247-261

چکیده
  بازخورد نوسانات[1] با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385- 1371 مورد آزمون قرار گرفته است.  طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش‌بینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیش‌بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام می‌شود. برای آزمون این فرضیه از مدل ...  بیشتر