کاربرد رویکرد تلفیقی AHP/DEA در رتبه‌بندی نمایندگی‌های بیمه

علی محمدی؛ سمیه محمد حسینی‌زاده

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 281-304

چکیده
  در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی‌های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای هر زوج از نمایندگی‌ها  بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی‌ها حل می‌گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با حل مدل فرایند ...  بیشتر