رقابت‌پذیری مبتنی‌بر نرخ ارز مؤثر واقعی در ایران

محمدجعفر مجرد؛ ابراهیم علی رازینی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 131-179

چکیده
  نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار ...  بیشتر