کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی؟

علی حسین صمدی؛ رضیه تابنده

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 77-102

چکیده
  در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس ...  بیشتر