آموزه‌های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران

سید حسین میر جلیلی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 43-75

چکیده
  تاریخ گنج شایگان تجربه بشری است و مکتب تاریخی یکی از مکتبهای دگراندیش اقتصادی است که با انتقاد از آموزه‌های مکتب کلاسیک، تاریخ و بررسی عینی را وسیله تجدید بنای تمام دانش اقتصاد قرار داد. مهمترین نقدهای مکتب تاریخی به مکتب کلاسیک عبارتستاز: جهان روایی، روانشناسی ناقص مبتنی بر خودخواهی و افراط در روش قیاسی. روش  تاریخی از یک سو در ...  بیشتر