بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها

فریدون رهنمای رودپشتی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 157-175

چکیده
  سنجش‌ عملکرد در فرآیند تصمیم‌گیری‌ با توجه‌ به‌ توسعه‌ و اهمیت‌ نقش‌ بازار سرمایه‌ از مهمترین‌ موضوعات‌ حوزه‌ مالی‌و اقتصادی‌ است‌، ارزش‌ افزوده‌ اقتصادی‌  بازار از معیارهای‌ سنجش‌ عملکرد مدیریت‌ است‌. بنابراین‌ آزمون‌ کارکرد معیارهای‌مالی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد بنگاهها نظیر ROI ، RI ، ROS ، EVA و MVA یک‌ ضرورت‌ بشمار ...  بیشتر