بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن بیست و یکم به منظور ارائه مدل مناسب در کشور

نادرقلی قورچیان؛ مسعود کرباسیان

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 47-73

چکیده
  هدف این تحقیق،ارائه‌ مدل‌ مناسب‌ جهت‌ مدیریت‌ گمرک‌ کشور، بر اساس‌ مطالعه‌ نظام‌ مدیریت‌ سازمان‌ گمرک‌های‌ جهان است‌.  برای رسیدن به این هدف، تحولات‌ مرتبط‌ با گمرک‌های‌ جهان‌ از قبیل‌ جهانی‌ شدن‌، افزایش‌ رقابت،‌ ارتقای تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ و تأثیر آنها بر عملکرد گمرک،‌ ارزیابی‌ و تجزیه‌ و تحلیل شد ...  بیشتر