بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی‌های فرآوری شیر

حمید آماده؛ محمد آسیایی؛ مجید کوپاهی

دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 187-209

چکیده
  در مطالعات مربوط به تعاونی‌ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. در مورد تعاونی‌ها، سابقه تئوریکی قوی وجود داردکه نشان می‌دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره‌مند شود، تعاونی‌ها بایستی از رفتار حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز ...  بیشتر