آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران

سید احمد میرمطهری

دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 103-116

چکیده
  از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تا کنون اجماع نظری در باره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است. در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختارمالی و رشد اقتصادی ایران در ...  بیشتر