مطالعه‌ای نظری و کاربردی پیرامون درجة باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه

علیرضا رحیمی بروجردی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 163-182

چکیده
  در این مقاله درجة بازبودن تجاری،  از طریق آزمون‏های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‏های «داوریک» مورد تحقیق قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجة بازبودن تجاری و رابطة آن با رشد اقتصادی در پاره‏ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این‏منظور، از تخمین پانل استفاده می‏شود. در بررسی پانل، تخمین‏های «حداقل ...  بیشتر