بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 71-96

چکیده
  در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و ...  بیشتر

بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ریحانه گسکری؛ حسنعلی قنبری؛ علیرضا اقبالی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 113-131

چکیده
  در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، به‌عنوان پایة بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به‌عنوان بی‌ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر ...  بیشتر