نقش تکانه‌های نفتی در چرخه‌های تجاری اقتصادی ایران

علی طیب‌نیا؛ فاطمه قاسمی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 49-80

چکیده
  ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه‌های تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه‌نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانه‌های قیمتی نفت بر پیدایش چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1382 ـ ...  بیشتر