نـظریـه جـمعیـت: با نگرش نهادی محدود

رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا اسمعیل‌زاده

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 71-96

چکیده
  اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع  متمرکز شده‌اند. معروف ترین  نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به ...  بیشتر