تله‌های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران

حسین راغفر؛ حمید کردبچه؛ مرضیه پاک نیت

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 143-171

چکیده
  به فرآیندهای خودتقویت­ کننده‌ای که به تداوم فقر منجر می‌شوند، تله‌های فقر[1] می‌گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله‌های فقر در یک کشور از طریق روش‌های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روش­ها، مدل سرریزهای مثبت است که براساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل‌های چندگانه و سپس، تله‌های فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ...  بیشتر