برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران

احمد جعفری صمیمی؛ مهدی ادیب پور؛ سارا نظرعلیزاده

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 123-141

چکیده
  نایرو، به‌عنوان هدایت­کننده سیاست­های پولی در کنترل تورم و بیکاری نقش مهمی دارد. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بیکاری در شرایط تورم ناشتابان در اقتصاد ایران است. برای این منظور از فیلترهای مختلف مانند کالمن، هدریک-پرسکات و باند-پس برای دوره زمانی 1388- 1348 استفاده شده است. نتایج برآورد با نرخ واقعی بیکاری مقایسه شده است که نشان می­دهد ...  بیشتر