بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 75-98

چکیده
  این تحقیق عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخص‌های چندگانه- ...  بیشتر

بررسی روشهای پیشرفته ارزیابی، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در پروژه‌های

امید پورحیدری؛ اسماعیل اخلاقی یزدی‌نژاد

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 37-56

چکیده
  این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه‌های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران ...  بیشتر