مکان یابی شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران (مطالعه موردی، بانک پارسیان)

عادل برجیسیان؛ سعید عابدین درکوش

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 55-74

چکیده
  در این تحقیق برای تعیین مکان تأسیس شعب بانک­های خصوصی در سطح مناطق بیست­ودوگانه تهران[1] اقدام به رتبه­بندی مناطق با استفاده از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر تقاضای خدمات بانکی شده است. برای نیل به این منظور از دو روش رگرسیون لاجیت و تاکسونومی ‌عددی به صورت موازی استفاده شده، سپس با قیاس نتایج این دو روش، بهترین مناطق برای تأسیس ...  بیشتر