بررسی پایداری مالی در ایران

زهرا افشاری؛ شمس الله شیرین بخش؛ مریم بهشتی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 27-54

چکیده
  کشورهای تولیده­کننده نفت با چالش­های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان­پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می­گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش­بینی است­، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیچیده­ تر می­سازد. پایداری مالی به­طور ...  بیشتر