تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت (2008-1994)

علی حسن زاده؛ بهنام عسگری

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 175-198

چکیده
  استقلال بانک مرکزی از آن‏رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تأمین‌کننده کسری بودجه دولت‏ها تبدیل شود، در این ‌صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‏ها در تعارض قرار می‏گیرد؛ ازاین‏رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی ...  بیشتر