ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مـدل بـرنـامه‌ریـزی ریـاضی (ایران و کشورهای منطقه)

حسن عیدمحمدزاده؛ جواد رضایی؛ مرجان فقیه نصیری؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 115-135

چکیده
  در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی ...  بیشتر

بررسی کارایی صنعت گردشگردی با استفاده از روشهای ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه)

محمد حسین پورکاظمی؛ جواد رضایی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 281-301

چکیده
  مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی بیشترین ستانده با میزان معینی از نهاده و برعکساست. امروزه به منظور اندازه‌گیری درجه کارایی از دو دسته روش بهر گیری ی شود  که عبارتند از: 1. روشهای پارامتری 2. روشهای ناپارامتری.  در این مقاله  با توجه به روشهای ناپارامتری -که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی استواراست- به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری ...  بیشتر