دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 1-200