دوره و شماره: دوره 6، شماره 20 - شماره پیاپی 1، بهار 1385، صفحه 1-249 
9. تاثیر افشا بر ریسک سیستماتیک

صفحه 235-249

محسن دستگیر؛ حمیدرضا بزاززاده