دوره و شماره: دوره 14، شماره 52 - شماره پیاپی 1، بهار 1393