دوره و شماره: دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 2، تابستان 1391، صفحه 1-242