نویسنده = آرمن، سید عزیز
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی

دوره 17، شماره 66، پاییز 1396، صفحه 125-150

10.22054/joer.2017.8204

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت