نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 2
2. سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 165-199

رضا اکبریان