نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 79-107

رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن