اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر­گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است.
در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال­های 2007-2000 برای 31 کشور منتخب درحال­توسعه، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها و وجود رابطه بلند­مدت بین آنها می­پردازیم و سپس، با استفاده از تکنیک داده­های­تابلویی، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت بررسی می­شود.
نتایج حاصل از برآورد مدل­های اقتصاد­سنجی حاکی از آن است که فساد مالی ترکیب مخارج دولت را به­طور معنا­داری تحت تأثیر قرار می­دهد، به­طوری که در پی کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه­انسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می­یابد. همچنین از سهم نسبی مخارج نظامی و مخارج سرمایه­ای در تولید ناخالص داخلی کاسته می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


 

همدمی خطبه­سرا، ابوالفضل (1387)، فساد مالی- علل، زمینه­ها و راهبردهای مبارزه با آن، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

Alfredo, Del Monte. And Erasmo, Papagni (2001), Public Expenditure, Corruption, and Economic Growth: the Case of Italy, European Journal of Political Economy, Vol.17.

Clara, Delavallade(2006), Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries, Journal of Economics and Finance, No.2, Vol.30.

Arey L, Hillman (2004), Corruption and Public Finance: an IMF Perspective. European Journal of Political Economy, Vol. 16.

Sanjeev, Gupta, Luiz, De Mello And Raju, Saharan (2001), Corruption and Millitary Spending, IMF Working Paper Series WP/00/23.

Paolo, Mauro (1998), Corruption and the Composition of Government Expenditure, Journal of Public Economics, Vol.69.

United Nations Development Programme UNDP, Regional Center for Asia Pasific Colombo Office (2009), Callenging Corruption: Prioritising Social Services for Human Development, Vol.54.

Tanzi Vito (1998), Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures, IMF Working Paper Series WP/98/63.

Tanzi Vito And Hamid Reza, Davoodi (2000) Corruption, Growth, and Public Finances, IMF Working Paper Series WP/00/182.

The World Bank (2008), World Development Indicators, CD.

 

http: www.imf.com

http: www.wdi.com. (2010)