عوامل مؤثر بر امید به زندگی در کشورهای منتخب اسلامی (براساس گروه های همگن درآمدی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل‌سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم‌یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی می‌کند.
نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان می‌دهد:
1- شاخص‌های تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینه‌های سلامت از کل GDP، پرداخت‌های مستقیم، ابتلا به سوء‌تغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد.
2- وضعیت سلامت گروه‌های همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعه‌یافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوء‌تغذیه (شرایط زندگی) به‌جز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود می‌یابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه‌های سلامت از gdp (نهاده‌های اقتصادی) روند فزاینده‌تری به خود می‌گیرد و این عامل نشان‌دهنده تأثیر بالای نهاده‌های اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

خیراله‌پور، اکبر (1383)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

شیرین‌بخش، شمس‌الله و زهرا خونساری (1384)، کاربرد Eviews در اقتصادسنجی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول.

قنبری، علی و مهدی باسخا (1387)، «بررسی اثرات تغییر هزینه بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 83.

مجتهد، احمد و سعید جوادی‌پور (1383)، «بررسی اثر هزینه‌های بهداشتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب»، فصلنامهپژوهشهایاقتصادیایران، شماره 19.

نورافشان، مژگان و هادی جباری نوقایی (1391)، «آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی داده‌های پانلی»، خلاصه مقالات، ارایه شده در یازدهمین کنفرانس آمار ایران، مشهد.

 

ب- انگلیسی

Auster, R., I. Levenson and D. Sarachek (1969), “The Production of Health,an Exploratory Study”, Journal of Human Resources, Vol. 4.

Fuchs,V (1994), The Future of Health Policy, Harvard University Press.

Grossman, M (1972), The Demand for Health: The Theoretical and Empirical Investigation, NBER: New York.

Hadley, J. (1982), More Medical Care,Better Health, Urban Institute: Washington DC.

Rosen, S. and P Taubman (1982), “Some Socioeconomic Determinants of Mortality”, in Economics of Health Care: New York.

Thornton, J (2002), “Estimating a Health Production Function for the US: SOME NEW Evidence”, Applied Economics, Vol. 34.

http://WWW.World bank. Com.