تأثیر غیرخطی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران: رهیافت GARCH-M

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی‌

چکیده

طی سال‌های اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره‌ 1390-1369 با استفاده از داده‌های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به‌منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

اندرس، والتر (1386)، اقتصادسنجی سری‌های زمانی (با رویکرد کاربردی)، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و داده‍‌های کشور برای سال‌های مختلف.

تقوی، مهدی و حسین محمدی (1385)، «تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران، پژوهش‌نامه اقتصاد»، شماره 22.

راسخی، سعید، میلاد شهرازی و محمدرضا عبداللهی‌ (1391)، «اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم.

عباسیان، عزت‌الله و همکاران (1390)، «تأثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 98.

کوچک‌زاده، اسما و عبدالمجید جلایی (1393)، «بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم.

مهرابی بشرآبادی، حسین و ابراهیم جاودان (1389)، «تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 1.

 

ب- انگلیسی

Aghion, Philipe, et al (2006), “Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: the Role of Financial Development” NBER Working paper.

Andren, N (2001), “Is Macroeconomic Exposure Asymmetric?”, Arne RydeWorkshop in Empirical Finance, Lund University.

Bacchetta, Philippe and Eric Van Win Coop (2000), “Dose Exchange Rate Stability Increase Trade and Welfare?”, American Economic Review, Vol. 90.

Baldwin, R (1988), “Hysteresis in Import Prices: The Beachhead Effect", American Economic Review, 78(4).

Baldwin, R. and P. Krugman (1989), “Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate Shocks”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 104(4).

Baynar, Ozbey (1999), “The effect of exchange rate uncertainty on export for Turkey”, The central bank of the republic of Turkey.

Bollerslev, T (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, Vol. 31.

Clark, Peter B (1973), “Uncertainty, Exchange Risk, and the Level of International Trade,”Western Economic Journal, Vol. 11.

Clark, Peter, et al (2004), “Exchange Rate Volatility and Trade Flows- Some New Evidence”, IMF working paper.

Cote, Aghate (1994), “Exchange Rate Volatility and Trade; a Servey”, Working Paper, bank of Canada.

De Grauwe, P. and G. Schnabel (2005), “Exchange Rate Stability, Inflation and Growth in (South) Eastern and Central Europe”, Review of Development Economics, Vol. 12(3).

De Grave, Pual (1993), The Economic of Monetary Integration, Oxford University Press.

Dixit, A (1989), “Hysteresis, Import Penetration, and Exchange Rate Pass- Through”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 104(2).

Dornbusch, R ( 2001), “Fewer Monies Better Monies. Discussion on Exchange Rates and the Choice of Monetary-Policyregimes”, American Economic Review, Vol. 91.

Dufour J.M. et al (2006), “Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification Robust Economics Analysis”, Journal of Economic Dynamics & control, Vol. 30.

Edwards, S. and E. Levy-Yeyati (2003), “Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers”, NBERWorking Paper 9867. Cambridge, MA.

EthierW (1973), “International Trade and Forward Exchange Market”, American Economic review, Vol. 63.

Hall, Robert E. and Charles I. Jones (1998),”Why do Some Contries Produce so Much More Output per Worker than Others?”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 114.

Knetter, M.M (1994), “Is Export Price Adjustment Asymmetric? Evaluating the Market Share and Marketing Bottlenecks Hypothesis”, Journal of International Money and Finance, Vol. 13(1).

Krugman, P. and L. Taylor (1978), “Contractionary Effects of Devaluation”, Journal of International Economics, Vol. 8.

Ljungqvist, L (1994), “Hysteresis in International Trade: A General Equilibrium Analysis”, Journal of  Nternational Money and Finance, Vol. 13(4).

Marston, R. C. (1990), “Pricing to Market in Japanese Manufacturing”, Journal of International Economics, Vol. 29(3-4).

Ozturk, Ilhan (2006), “Exchange Rate Volatility and Trade: A Literature Survey”, Jornal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol. 3-1

Romer, D. (1986), Advanced Macroeconomics. 2ed Edition.

Schnabl, Gunther (2008), “Exchange Rate Volatility and Growth Insmall Open Economies at the EMU Periphery”, Economic Systems,Vol. 32.

Subrana, Samanta K (1998), “Exchange Rate Uncertainty and Foreign Tradefor a Developing Country: An Empirical Analysis”, The Indian Economic Journal, Vol. 45.