بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه‌ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از مؤلفه‌های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه­های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی  افزایش یابد. ازاین‌رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه­ای ایران ارزیابی می‌کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود  در بازارهای صنعتی در چهارچوب یک مدل پویای پانل با تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) می‌پردازد. یافته­های تحقیق مؤید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه‌های مقیاس اثر مثبت و معناداری بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

 
بهشتی، محمدباقر (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج بنگاه‌ها در بخش صنعت ایران،  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 38.

خداداد کاشی، فرهاد (1377)، ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پزوهش‌های بازرگانی.

خداداد کاشی، فرهاد (1379)، ارزیابی قدرت انحصاری و حجم فعالیت‌های انحصاری در اقتصاد ایران، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

خداداد کاشی، فرهاد (1389)، اقتصاد صنعتی، تهران، نشر سمت.

خداداد کاشی، فرهاد و پری جعفری لیلاب (1391)، بررسی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران،  فصلنامه بررسی‌های اقتصادی،  شماره 52.

خدادادکاشی، فرهاد (1386)، صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران مورد بخش صنعت، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80.

سعدوندی، علی (1378)،  بررسی تغییرات متغیرهای عملکردی در سطح فعالیت‌های صنعتی در قالب مطالعات SCP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.

شهیکی‌تاش، محمد نبی و علی نصیری اقدم (1390)، تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه‌های مقیاس در صنعت کولر آبی  ایران و هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق) دوره 8، شماره 1.

نصیری اقدم، علی و الیاس نادران (1385)، هزینه مبادله تأمین مالی بنگاه‌های تولید ـ ساخت، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 41.

 

ب- انگلیسی

Clemens H. M. Lutz.  Ron G. M. Kemp. S. Gerhard Dijkstra (2010), Perceptions regardin strategic and structural entry barriers, Small Business Economic.

Dale Orr (1974), An Index of Entry Barriers and its Application to the Market Structure Performance Relationship, The Journal of Industrial Economics, Vol. 23, No. 1.

FahriKarakaya and Michael J. Stahl (1989),  Barriers to Entry and Market Entry Decisions in Consumer and Industrial Goods Markets, The Journal of Marketing, Vol. 53, No. 2.

FrederickHarris (1988),Testable Competing Hypotheses from Structure-Performance Theory, The Journal of Industrial Economics, Vol. 36, No. 3.

H. Michael MannReviewed (1966), Seller Concentration, Barriers to Entry, and Rates of Return in Thirty Industries, 1950-1960, The Review of Economics and Statistics, Vol. 48, No. 3.

Henry W. Chappell, Jr., William H. Marks, Imkoo Park (1983), Entry Barriers Using a Switching Regression Model of Industry Profitability, Southern Economic Journal, Vol. 49, No. 4.

Jasper Blees, Ron Kemp, Jeroen Maas (2003), Marco Mosselman, Barriers to Entry, Differences in Barriers to Entry for SMEs and Large Enterprises , Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs.

Joseph shaanan (1988), Welfare and Barriers to Entry: an Empirical Study, Southern Economics Journal, vol.54, No. 3.

JosephShaanan (1988),Welfare and Barriers to Entry: An Empirical Study, Southern Economic Journal, Vol. 54, No. 3.

K. C. Chen, Gailen L. Hite, David C. Cheng (1989), Barriers to Entry, Concentration, and Tobin's q Ratio , Quarterly Journal of Business and Economics, Vol. 28, No. 2.

Keith Cowling and Michael Waterson (1976),  Price-Cost Margins and Market Structure,  Economica, New Series, Vol. 43, No. 171.

Kristina Nyström (2001), Patterns and Determinants of Entry and Exit in Industrial Sectors in Sweden, Springer Science + Business Media, LLC 2007.

Micheal E. Porter (1990), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press.

MitaBhattacharya  and Harry Bloch (1997), Specification and Testing the Profit-Concentration Relationship in Australian Manufacturing, Review of Industrial Organization 12.

R. Preston McAfee, Hugo M. Mialon, and Michael A. William, Economic and Antitrust Barriers to Entry, December 1, 20.

Richard Levin (1974), Technical Change and Barriers to Entry, The American Economist, Vol. 18, No. 2.

Ronald Bachmann, Thomas K. Bauer, Hanna Kroeger (2012), Minimum Wages as a Barrierto Entry: Evidence from Germany, IZA Discussion Paper No. 6484.

Stigler, G.J (1968), The OrganizationofIndustry, Chapter 6: Barriers to Entry, Economies Of Scale, and Firm Size. Richard D. Irwin, Homewood, Illinois.

William F. Chappell, MvangiS.Kimeni, Walter J.Mayer (1992), The Impact of Unionization on the Entry of Firms: Evidence from U.S. Industries , The Journal Of Labor Reaserch Volume XIII, Number3.