محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل TVP-FAVAR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده‌شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان(TVP) ، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلـی (به‌عنوان شاخص اندازه دولت)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نرخ تورم و شاخص توسعه مالی (به‌عنوان متغیر غیرقابل‌مشاهده) هستند. براساس نتایج تحقیق، اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کل دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است به‌طوری‌که این اثرات کاهشی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، شدیدتر است. به‌علاوه، اثر تورم بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، مثبت است. درنهایت اینکه درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران، اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


جعفری صمیمی، احمد، صفر فرهنگ و مهدی رستم‌زاده (1388)، «تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (4):21-37.

رحیمی بروجردی، علیرضا (1385)، «مطالعه‌ای نظری و کاربردی پیرامون درجه باز بودن تجاری در کشورهای درحال‌توسعه»، پژوهشنامه اقتصادی، (23): 182-163.

راستی، محمد (1391)، «رابطه علت و معلولی میان باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه: مطالعه موردی کشورهای عضو گروه دی هشت»، بررسی‌های بازرگانی، (53):60-55.

شهبازی،کیومرث و لسیان سعید‌پور (1392)، «اثر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12): 21-38.

طیبی، سید کمیل و بهاره ملکی (1390)، «اثر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(4): 36-11.

محمدی، تیمور، حمید ناظمان، حمید و یونس خداپرست پیرسایی (1393)، «بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 3(10): 178-151.

 

Aghion, P., P. Howitt and D. Mayer-Foulkes (2005), “The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence”, The Quarterly Journal of Economics, 120(1), pp. 173- 222.

Berthelemy, J-C., and A. Varoudakis (1995), “Clubs de Convergence et Croissance. Le Rôle du Développement Financier et du Capital Humain ”, Revue Economique, 46(2), pp. 217-235. Berthelemy, J-C., and Varoudakis, A. (1996), “Economic Growth, Convergence Clubs and the Role of Financial Development”, Oxford Economic Papers, 48, pp. 70-84.

Arouri, M., G. Uddin,  K. Nawaz, M. Shahbaz and F Teulon (2013), “Causal Linkages between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: Fresh Evidence from Innovative Accounting Approach in Case of Bangladesh”,Working Paper Series Business School.

Baltagi,B., P. Demetriades and S. H. Law (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data”, Journal of Development Economics.

Banerjee, A. and S. Malik (2012), “The Changing Role of Expectations in US Monetary Policy: A new Look Using the Livingston Survey”, Banque De France, Working Paper No. 376.

Beck, T. (2002), “Financial Development and International Trade: Is there a Link?”, Journal of International Economics, 2, 107-131.

Bredin, D. and G. O’Reilly (2004), “Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy in Ireland”, Applied Economics, 36(1):49-58.

Jude, E. (2010), “Financial Development andGrowth: A Panel Smooth Regression Approach”, Journal of Economic Development, 35, pp. 15-33.

Friedman, M., and A. J. Schwartz (1963), “A Monetary History of the United States”, Princeton University Press, Princeton.

Kenani, J. M. and M. Fujio (2012) “A Dynamic Causal Linkage between FinancialDevelopment, Trade Openness and Economic Growth: Evidence from Malawi”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Researchin Business, Vol. 4, No. 5, 569 – 583.

King, R., and R. Levine (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108, pp. 513– 542.

Kletzer, K. and P.K. Bardhan (1987), “Credit Markets and Patterns of International Trade”, Journal of Development Economics, no. 27, pp.57-70.

Koop, G., R. Leon-Gonzalez and R. W. Strachan (2009), “On the Evolution of the Monetary Policy Transmission Mechanism”, Journal of Economic Dynamics and Control, 33:997-1017.

Goldsmith, R.W. (1969), Financial Structure and Development, New Haven, U.S., Yale University Press.

Creane, S., A. Rishi Goyal, M. Moshfigh  and S. Randa (2004), “Financial Sector Development in the Middle East and North Africa”, IMF Working Paper, 04/201 (Washington: International Monetary Fund).

Levine, R., N. Loayza and T. Beck (2000), “Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes”, Journal of Monetary Economics, 46, pp. 31-77.

McKinnon, R.I., (1973), “Money and Capital in Economic Development”, Brookings Institutions, Washington DC.

Menyah, K., S. Nazlioglu and Y. Wolde-Rufael (2014), “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Africa Countries: New Insights from a Panel Causality Approach”, Economic Modelling, 37, 386-394.

Nakajima, J., M. Kasuya and T. Watanabe (2009), “Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Autoregressive Model for Japanese Economy and Monetary Policy”, Institute for Monetary and Economic Studies (IMES), Discussion Paper No. 2009-E-13.

Nakajima, J. (2011), Time-varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications”, Institute of Monetary and Economic Studies, Discussion Paper No. 2011-E-9, Bank of Japan.

Peretti, V., R. Gupta and R. Inglesi-Lotz (2012), “Do House Prices Impact Consumption and Interest Rate in South Africa? Evidence from a Time-varying Vector Autoregressive Model”, Economics, Management and Financial Markets, 7(4):101-120.

Polat, A., M. Shahbaz, I.U. Rehman and S.L. Satti (2015), “Revisiting Linkages between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in South Africa: Fresh Evidence from Combined Cointegration Test”, Quality & Quantity, 49(2), 785-803.

Robinson, J. (1952), The Rate of Interest and other Essays, London, McMillan.

Rousseau, P.L., and P. Wachtel (2000), “Equity Markets and Growth: Cross-Country Evidence on Timing and Outcomes, 1980–1995”, Journal of Banking and Finance, 24, pp. 1933– 1957.

Primiceri, G. (2005), “Time-varying Structural Vectorautoregressions and Monetary Policy”, Review of Econometric Studies, 72:821-852.

Schumpeter, J.A., (1934), “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle”, (Vol. 55). TransactionPublishers.

Shahiki Tash M. N., and Z. Sheidaei (2012), “Trade Liberalization, Financial Development and Economic Growth in the Long Term: The Case of Iran, BEH-Business and Economic Horizons”, Prague Development Center, Vol. 8, Issue 2, pp. 33-45.

Shaw, E.S. (1973), “Financial Deepening in Economic Development”, New York, Oxford University Press.