برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه[1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می‌تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن‌ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد[2]  با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال  1392 است.  روش تخمین براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و استفاده از روش دو مرحله‌ای هکمن[3]  با فرض درونزایی و حل تورش نمونه متغیر دستمزد است. یافته‌ها نشان می‌دهد در الگوی عرضه کار زنان متاهل، ضریب معکوس نسبت میلز[4]  منفی و معنادار است، بنابراین، محاسبه این متغیر توسط روش دو مرحله‌ای هکمن موجب سازگاری در نتایج می‌شود. کشش دستمزد خودی هر دو زوج، مثبت و معنادار و از این زاویه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسی شده شکل استاندارد دارد. بررسی کشش های متقاطع  نشان می‌دهد اوقات فراغت زوجین مکمل است. مطابق با مبانی نظری، افزایش درآمد غیرکاری بر عرضه ساعات کار زوجین اثر منفی و معنادار دارد.[1]- Black Box


[2]- Unitary Model


[3]- Heckit


[4]- Inverse Mill’s Ratio

کلیدواژه‌ها


اعظم‌آزاده، منصوره و سمیه فلاح مهرآبادی (1393)، «بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی»، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان ،12(2):31-51.

طایی، حسن و مریم قیطاسی (1378)، «برآورد توابع درآمدهای کاری زنان در مناطق شهری ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، (3): 191-212.

فلیحی، نعمت (1379)، «برآورد الگوهای عرضه و تقاضای نیروی کار در مناطق روستایی و بررسی میزان انعطاف‌پذیری بازار کار روستایی و شهری»، برنامه و بودجه، (49و50):65- 99.

کریمی موغاری، زهرا، مینو نظیفی نائینی و سحر عباسپور (1392)، «عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران»، مجله مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، 36(3):53-80.

کشاورز حداد، غلامرضا و فاطمه برهانی، فاطمه (1391)، «تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تاثیر نسبت جنسیتی بر عرضه نیروی کار فردی زنان و مردان در ایران»، تحقیقات اقتصادی، 4(47):177-155.

کشاورز حداد، غلامرضا (1395)، اقتصاد سنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست، تهران: نشر نی، 72-45

مرکز آمار ایران (1392)، اطلاعات آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی.

مشفق، زهرا، حسن طایی و تیمور محمدی (1393)، «بررسی اثر حداقل دستمزد بر عرضه نیروی کار زنان»، برنامهریزی و بودجه، (3):45-23.

 

Anderson, T. W. and C. Hsiao (1981), “Estimation of Dynamic Models with Error Components”, Journal of the American Statistical Association, (76): 589-606.

Arellano, M. and S. Bond (1991), “Some Test of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, (58): 277-297.

Arellano, M., and O. Bover ( 1995),”Another Look at Instrumental Variables Estimation of Error-component Models”, Journal of Econometrics, 68: 29–51.

Ashenfelter O., and J. Heckman (1974), “The Estimation of Income and Substitution Effects in a Model of Family Labor Supply”, Econometrica , 42(1): 73-86.

Bargain, O., K. Orsini  and A. Peichl (2014), “Comparing Labor Supply Elasticity in Europe and the United States: New results”, Journal of Human Resources, 49(3), 723–838.

Becker , G.S (1973), “A Theory of Marriage: Part I”, Journal of Political Economy,( 81): 813-846.

Becker Gary S. (1991), A Treatise on the Family, Enlarged edition, Cambridge: Harvard University Press.

Becker S., (1974), “A Theory of Social Interactions”, Journal of Political Economy, 82, pp: 1063-1093.

Blau F. and L. Kahn (2007), “Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women: 1980-2000”, Journal of Labor Economics, (25): 393–438.

Blundell R. and T. MaCurdy (1999), Labor Supply: A Review of Alternative Approaches, In Ashenfelter, O., and Card, D. (eds), Handbook of Labor Economics, Amsterdam: Elsevier, (3): 1559-1695.

Blundell R., P.A. Chiappori, T. Magnac and C. Meghir (2007), “Collective Labor Supply: Heterogeneity and Non-Participation”, Review of Economic Studies, (74): 417– 445.

Blundell, R., and S. Bond. (1998), “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel-data Models”, Journal of Econometrics, 87: 115–143.

Blundell, R., L.Pistaferri and I. Saporta-Eksten (2012), “Consumption Inequality and Family Labor Supply”, NBER Working Papers 18445.

Borjas G. J. (1980), “The Relationship between Wages and Weekly Hours of Work: The Role of Division Bias”, The Journal of Human Resources, Vol. 15, ( 3): 409-423.

Browning E. (1987), “On the Marginal Welfare Cost of Taxation”, American Economic Review, 77(1): 11–23.

Browning M., F.Bourguignon, P. Chiappori  and V. Lechene (1994), “Incomes and Outcomes : A Structural Model of Intra-Household Allocation”, Journal of Political Economy, 102(6): 1067-1096.

Cantillon R. (1730), Essay on the Nature of Trade in General, Edited and Translated by Henry H., London: Frank Cass and Co.

Chiappori P.A. (1988), “Rational Household Labor Supply”, Econometrica, (56):63-90.

Chiappori, P.A., B. Fortin and L. Guy (2002), “Marriage Market, Divorce Legislation, and Household Labor Supply”, Journal of Political Economy, (110): 37-72.

Clark A., H. Couprie and C. Sofer  (2004), “La Modelisation Collective de L’Offre de Travail: Mise en Perspective et Application aux Donnees Britanniques”, Revue Economique, 55(4): 767-789.

Ehrenberg R. G. and R. Smith (2009), “Modern Labor Economics”, Addison-Wesley.

Goldin, C. (1990), “Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women”, New York: Oxford University Press.

Heckman, J. J. (1976), “The Common Structure of Statistical Models of Truncation, Sample Selection, and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models”, Annals of Economic and Social Measurement, ( 5): 475– 492.

Heckman, J. J. (1978), “Dummy Endogenous Variables in a Simultaneous Equations System”, Econometrica, (46): 931–960.

Heckman, J. J. (1979), “Sample Selection Bias as a Spicification Error”, Econometrica, 47( 1): 153–161.

Heim, B. (2007), “The Incredible Shrinking Elasticities: Married Female Labor Supply, 1978-2002”, Journal of Human Resources, 42 (4): 881-918.

Hicks J. R. (1946), “Value and Capital (2nd ed)”, Oxford University Press.

Hourriez J. P. (2005), “Estimation of a collective model of labor supply with female non participation”, Working Paper, Paris: CREST-INSEE.

Jacob, B. A., and J. Ludwig (2012), “The Effects of Housing Assistance on Labor Supply: Evidence from a Voucher Lottery”, American Economic Review, 102 (1) : 272-304.

Juhn, C. and M. Kevin (1997), “Wage Inequality and Family Labor Supply”, Journal of Labor Economics ,(15): 72-97.

Killingsworth M. (1983), Labor Supply, Cambridge University Press.

Killingsworth M. R. and J. J. Heckman (1987), “Female Labor Supply: A Survey”, Handbook of Labor Economics. , ( I):103-20.

Kosters, M. H. (1966), “Income and Substitution Effects in a Family Labor Supply Model”, Report 3339, The Rand Corporation.

Lundberg, S., and R. A. Pollak (1996), “Bargaining and Distribution in Marriage”, The Journal of Economic Perspectives, 10(4), 139-158.

Malthus Thomas R. (1798), An Essay on the Principle of Population, J. Johnson, London, Edited by Donald Winch, Cambridge: Cambridge Texts in the History of Political Thought.

Matyas, L. and P. Sevester (eds.) (2008), The Econometrics of Panel Data, Springer Verlag,Third Completely New Edition.

Pindyck, R.S and D.L. Rubinfeld (1997), “Econometric Models and Economic Forcast (4th ed)”, Mcgraw-hill New York.

Samuelson P. A. (1956), “Social Indifference Curves”, The Quarterly Journal of Economics, 70(1): 1-22.

Smith A. (1776), The Wealth of Nations, (edited by Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1937.

Wooldridge M. (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, , Published by: University of Wisconsin Press.