برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

چکیده

برآورد صحیح تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی به‌منظور محاسبه کشش­های قیمتی و درآمدی برای اتخاذ سیاست‌های مربوط به قیمت و درآمد اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در مقاله حاضر با وارد کردن جزء غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا ـ حالت، با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی و به‌کارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، به برآورد تابع تقاضا و محاسبه کشش­های قیمتی و درآمدی اقدام شد. به‌منظور مقایسه ضرایب به‌دست آمده، از روش­های ARDL، ECM و FMOLS نیز استفاده شد. داده­های مورد استفاده در این تحقیق به صورت سری زمانی سالانه طی دوره 1389-1353 بود. نتایج حاکی است که روند تخمین زده شده، تصادفی و غیر‌خطی بوده و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای نفت گاز در کوتاه­مدت و بلندمدت به ترتیب 09/0- و 13/0- برآورد شد. همچنین کشش درآمدی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب 4/0 و 57/0 است. ضریب تعداد تراکتور در هر هکتار سطح زیر کشت که نشان‌دهنده حساسیت تقاضای نفت گاز به تغییرات تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی است، 34/0 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها