تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر کل دفتر تحقیقاتی مالیاتی _ سازمان امور مالیاتی کشور و مدرس دانشگاه

کلیدواژه‌ها