بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد _ دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد _ دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها