بررسی عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار « گروه منتخب »

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده امور اقتصادی

کلیدواژه‌ها