انتخاب بدره بهینه سهام با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها